Project Description

เป็นการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าผู้เข้ามาใช้งานภายในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบายและบรรยากาศในการทานกาแฟที่ดีที่สุดตามมาตรฐานการออกแบบของคาเฟ่แบรนด์ ลวิตา