Project Description

ออกแบบจากความเรียบง่ายในสไตร์ที่ผสมผสานพื้นที่ว่างภายในอาคารและพื้นที่เปิดโล่งของสวนกลางบ้าน ให้เชื่อมต่อและผสมผสานเข้าด้วยกันผ่านทางการไหลเวียนของสเปซพื้นที่ว่างและอากาศที่ไหลเวียนในอาคารได้ตลอด ตามรูปแบบของ Modern Minimalism