Project Description

เป็นอาคารที่จัดทำขึ้นโดยเน้นการใช้งานของห้องพักเป็นหลัก ให้สามารถพักอาศัยอยู่ได้เป็นครอบครัวและการใช้งานไม่ลำบาก องค์ประกอบอาคารเป็นอาคารสมัยใหม่ ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องพักให้เช่าได้ในภายหลัง