Project Description

ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ในกลิ่นไอของรูปแบบการตกแต่งสมัยใหม่ เรียบง่าย แต่ก็มีองค์ประกอบและภาษาทางสถาปัตยกรรมจากรูปแบบของเรือนไทยเข้ามาผสมผสานในพื้นที่