Project Description

สร้างสรรค์งานในรูปแบบสมัยใหม่ เป็นแบบสถาปัตยกรรมนอร์ดิก (Nordic) ผสมผสานการใด้สีที่สดใสเข้าไปในอาคารและการวางพล็อฟให้พื้นที่ดูสดใสและมีชีวิตชีวา