Project Description

อาคารกิจกรรมทางศาสนารูปแบบไปทางสถาปัตยกรรมไทยล้านนาแต่ลดทอนองค์ประกอบประดับตกแต่งที่ไม่จำเป็นออก เหลือแต่ความเรียบง่ายและรูปทรงที่สงบ