Project Description

เป็นการปรับปรุงพื้นที่ขายของร้านเพื่อให้การจัดวางและพื้นที่ทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยมีการเช่าพื้นที่จอดรถและพื้นที่ว่างด้านข้างเพื่อใช้ในการโหลดขนถ่ายสินค้า กระจายตัวออกจากพื้นที่เดิมที่มีความแออัดคับแคบ แล้วจัดวางเส้นทางการสัญจรของผู้คนที่เข้ามาใช้อาคารให้สามารถกระจายตัวได้ดีไม่แออัด สอดรับกับแพลทฟอร์มรูปแบบการขายสินค้าของสถานประกอบการ