Project Description

อาคารขนาดใหญ่ กว่า 10,000 ตรม.รองรับพื้นที่เก็บสต็อกสินค้าวัสดุทางการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งออกไปยังส่วนงานต่างๆ เป็นศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่รองรับรถบรรทุกเทรลเลอร์ จนถึงการขนส่งขนาดเล็กซึ่งเป็นรถกระบะ โดยออกแบบให้ด้านหน้าอาคารเป็นลานกว้างป้องกันการสับสนของเส้นทางเดินรถและกระจายตัวความแออัดเพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่