Project Description

ออกแบบพื้นที่การใช้งานนอกอาคารและสวนรอบบ้าน ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสอดรับกับตัวสถาปัตยกรรมหลักซึ่งในที่นี้คือตัวบ้าน ให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งยกระดับส่วนเชื่อมต่อให้ฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น